Veoautojuhi täienduskoolitus (35 tundi)

VJ TK tunnip 16-19pdf


16.-19. detsember 2018
5, 6, 12, 13. jaanuar 2019

 

 

 

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner
https://www.tootukassa.ee/

Õpperühm: Veoautojuhi ametikoolitus - vastavalt ISCED 97: Transporditeenused 840

Sihtrühm: Veoautojuhi  täienduskoolitus on kohustuslik kutselisele autojuhile, kes omab rohkem, kui 2 aastast tagasi väljastatud C1 või C- kategooriat ja  kelle pädevustunnistus  (kutsetunnistus) on aegumas või juba aegunud ja ta soovib seda pikendada. Koolitusel osaleja esitab täienduskoolituse  pädevustunnistuse, kui juhiloal puudub vastav kirje. Iga 5 aasta järel on töötaval autojuhil  35 ak/h korduskoolitus kohustuslik.

Õpingute alustamiseks:  E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed. Koolitusele saab ka registreerida vastuvõtu aegadel koha peal.

Õppeväljundid:
Õppija saavutab teadmiste taseme, mis võimaldab töötada kutselise veoautojuhina, mida kinnitab väljastatud ametikoolituse tunnistus.

Õpingute alustamise tingimused:  C1 või C-kategooria juhtimisõigust omav isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik ja kellel on vastava kategooria mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend.

Õppetöö: Algusega kell 9.00 laupäeviti, pühapäeviti  (9 akad/h ühel õppepäeval).

Õppetöö kogumaht:  35 akad/h  õppetundi. (Kursuse kestvus on  4 päeva). 
Ühe veoliigi ametikoolituse läbinud ja vastavat tunnistust omavale isikule teise veoliigi ametikoolituse läbimiseks arvestab koolitus läbitud teemadega ja koostab sellest tulenevalt lühendatud õppekava.

Õppe sisu :
- tööõiguse alused;
- töö-ja puhkeaeg;
- sõiduki tundmine ja käsitsemine;
- töökeskkond ja liiklusohutus;
- autovedude korraldus (logistika);
- kindlustused ja vastutus;
Valikained: Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (arvutid, dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: 6-20 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Juhendaja kasutab õppematerjale, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Hindamine: Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist. Koolitus lõpeb eksamiga (testi vormis). 

Lõpetamise tingimused:  Ametikoolitus tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 % ning  sooritnud  edukalt eksami . Eksamit mittesooritanud õppijal on võimalus teha korduseksam.

Kursuse katkestamisest tuleb koheselt teavitada juhtkonda. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Kursuse lõppedes väljastatakse eksami edukalt sooritanud isikule ametikoolituse tunnistus, mille esitab isik Maanteeametile kutsetunnistuse vormistamiseks.

Kursuse esimesel päeval registreerib koolitus kursuslase avalduse alusel andmed Maanteeameti autoregistri keskuses. 

Kursusele registreerimiseks:

  • avaldus (täidetakse koolis antud vormile);
  • isikut tõendav dokument ja juhiluba;
  • garantiikiri on vajalik neile, kelle eest tasub tööandja
  • kursuse tasu võib tasuda kahes osas

Koolituse läbiviijad: M. Villau  (Tallinna Tehnikaülikool - tehnikateaduste magister; liiklusõpetaja)
                                J. Kaseväli ( Tallinna Pedagoogiline Instituut -õpetaja, liiklusõpetaja)

Kursuse tasu:          130.00 €   (Tasuda saab kahes osas)
OÜ Norax Koolituse arvelduskonto nr EE512200 221004109993 Swedbank

Kursuse hinna sees:  Ametikoolituse tunnistus, jaotusmaterjalid, kohvipausid, käibemaks. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tunnustus veoautojuhi ametikoolituse läbiviimiseks. 

Majandustegevuse teade

Registreerimise kinnitamiseks vajutage palun "Registreeru" nuppu, mitte Enter.
Registreeri kursusele