Jalgratturi koolitus

Õppetöö: Alustame kooliga kokkulepitud ajal.

Õppetöö kogumaht: 20 ak t- (teooria -13 ak t, rattasõit- 7 ak t ).

Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppegrupi andmed ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse eesmärk on õpetada ja anda juhiseid jalgrattaga ohutuks liiklemiseks.

Õppe sisu:
1) ettevalmistus jalgratta lubade saamiseks;
2) töölehtede liiklusülesannete lahendamine koolis  juhendaja abiga ja koduülesannetena;
3) jalgratta töövihikust  omandama teadmisi ettenähtud teemade kaupa ;
4) liiklusülesannete lahendamine;
5) õppevideode vaatamine ja analüüsimine;
6) liiklusmärkide esitlemine ja tundma õppimine;
7) liikluslaual  katsed ( mudelautod, veoautod, jalgratas, nöör);
8) muna, kiivri katse; 
9) õppima juhendaja abiga kiivrit nõuetekohaselt  pähe panema;
9) õpilane osaleb igas tunnis aktiivselt kaasa, vastab juhendaja poolt esitatud küsimustele
10)  harjutused  jalgratta eksamiks- ratta tehniline kontroll, kiivri kasutamine, erinevad harjutused platsisõidul ja jalgrattateel. 

Õppeväljund: Koolituse lõppedes õppija:
1) tunneb liiklusreegleid;
2) oskab ise kiivrit nõuetekohaselt pähe panna ja kontrollida jalgratta tehnilist seisukorda;
3) oskab liigelda jalgrattaga turvaliselt vähese liiklusega tänavatel;
4) oskab jalgrattaga sõita: slaalomit, aeglustusrada, kaheksat, pidurdada, suunda näidata, sõita jalgrattaga õigel teepoolel, ületada ohutult ülekäiguradasid, arvestada jalakäijatega;
5) oskab lahendada liiklusülesandeid.

Eksamid: 
Teooriaeksam-
liiklustest- 15 küsimust (eksami edukaks sooritamiseks loetakse vähemalt 13 õiget vastust).

Jalgratta sõidueksam- loetakse sooritatuks, kui õpilane täidab harjutus elemendid ettenähtud korras. 
Eksamile ilmub õpilane helkurvestiga ja tehniliselt korras jalgrattaga.
http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/materjalid/kuidas-liiklen-tanaval-jalgrattaga/jalgratturi-juhiluba/

Õppekeskkonna kirjeldus:  Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (meediaprojektor,  magnettahvel, arvutid, liiklusmärgid, liikluslaud, mudelautod, mudelratas). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Soovi korral on võimalus koolitus läbi viija tellija poolt õpperuumides.

Õppegrupi suurus: Min 10 õpilast

Õppematerjalid: Juhendaja poolt koostatud õppematerjalid, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele. Maanteeameti poolt väljastatud jalgratturi töövihik ja jalgratturi  liiklustestid ja eksamipiletid.

Juhendajad: Jaak Kaseväli, Tiina Lein

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab jooksvat tagasisidet õppeprotsessist. 

Lõpetamise tingimused:
 Jalgratturi tunnistus väljastatakse õppijale, kes on edukalt sooritanud jalgratturi liiklusteooria- ja rattasõidueksami.

Koolituse hind: Tellijaga kokkuleppel, sõltuvalt õpilaste arvust.
Hinnd sisaldab: Teooriaõpet, jalgrattasõitu oma jalgrattaga, KM.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.                

Tegevusluba nr 305